Sola kommune raserer naturen

Den planlagte turveien som skal gå fra Grannes til Tananger vil ramme naturen og fuglelivet i Hafrsfjorden.

Tekst: Erling Jensen
Publisert: 29.05.2013


Hvilke motiver er det som ligger bak, og hva er det som driver politikerne i Sola kommune til å begå slik vandalisme mot naturen og fuglelivet i Hafrsfjorden?

Hele Hafrsfjorden har internasjonal betydning som rast- og overvintringsområde for våtmarksfugler. Området er ett av 22 verneområder som inngår i ramsarområdet Jæren våtmarksystem på grunn av sin betydning for trekkfugler.

Ramsar-konvensjonen er en internasjonal avtale for bevaring og bærekraftig bruk av våtmarker. Formålet er å begrense tap av våtmarker og bremse det økende presset på våtmarksområder.

Turveien blir en fortsettelse av den allerede eksisterende ved Møllebukta. Den skal videre gå fra Grannes, Sørnes, Joa, Sømme, Snøde og Jåsund til Tananger. Iflg. Direktoratet for naturforvalting ble Grannesbukta vernet som naturreservat allerede 20. desember 1996. I forskriftene står det blant annet: All vegetasjon i vann og på land er fredet mot skade og ødeleggelse. Dyrelivet, herunder hi, reir og egg, er fredet mot skade, ødeleggelse og forstyrrelse.

Hele Hafrsfjorden er ikke vernet, men det må vel være mulig for politikerne å se helheten i naturmangfoldet her. Turstier har det vært i generasjoner, og både voksne og barn har benyttet seg av disse like lenge. At Sola kommune nå skal rasere de eksisterende turstiene til fordel for en bred turvei er helt uforståelig. Dette går ikke bare utover naturlivet, men også grunneierne må kjempe mot kommunens stormannsgalskap.

I et saksforelegg skriver Sola kommune blant annet at “Det vil bli arbeidet med å etablere gode avtaleløsninger med grunneierne der både grunneiernes ønsker om kompenserende tiltak, tilpasninger av trase osv. vurderes og imøtekommes...”

Videre skriver de: “Dette innebærer at avtaleløsningene kan være forholdsvis tidkrevende. Effektiviteten kan økes ved at kommunen legger strengere rammer og i mindre grad diskuterer løsninger. Tidsforbruket på forhandlingene blir da redusert, og gjennomføringen vil kunne bli dreid mer i retning av ekspropriasjon....”

Turveien som er bygget i Sørnesvågen har en bredde på ca. 4 meter og skal ha “fast dekke”. Om dette innebærer asfalt er det ingen som vil uttale seg om.

Turvei-prosjektet bør stanses umiddelbart, og politikerne bør svelge noen kameler før de ødelegger enda mer av naturen. Solas ordfører Ole Ueland har tidligere sagt at vern av naturmangfoldet må ikke få stå i veien for utbygging og vekst.

 Også hans uttalelse til Stavanger Aftenblad 13. september 2012 viser en skremmende holdning: “Man må ha en viss forståelse for en lokalpolitikers utgangspunkt, verken frosker eller salamandere har stemmerett.”

Dessverre er Ueland ikke alene om å ha slike meninger. Det betyr at Norge som nasjon kan slite tungt med å innfri sine internasjonale forpliktelser om å stanse tapet av naturmangfold innen 2020.


En flott og funksjonell tursti på Joa. Foto: Erling Jensen


Sola kommunes turvei-prosjekt som allerede er påbegynt i Sørnesvågen. Foto: Erling Jensen

Denne artikkelen er også publisert i Solabladet og Stavanger Aftenblad.

2016©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com