Havly Hotell


Foto: Erling Jensen

Hotellets historie går tilbake til 28. februar 1900, da Sjømænds Kristelige Forening ble stiftet for å etablere et sjømannshjem i Stavanger.

Efterat vi i 12 aar har arbeidet for oprettelsen av et kristelig sjømandshjem i Stavanger, har vi fundet, at tiden nu er inde til at søke at sætte denne virksomhet ut i livet. De vanskelige og farefulde forholde, hvorunder sjømændene i disse tide maa utføre sin for os alle saa betydningsfylde gjerning, og den taknemmelighet vi vel alle føler, fordi vi er blit sparet for krigens rædsler og gru, burde maaske bevirke en forøket sympati og offervilje, naar det gjælder reisningen av et Sailors Home i Stavanger.

Det er ikke tanken at gaa igang med et stort, flot sjømandshotel, men at gaa forsigtigt tilverks og anlægge virksomheten med det hærværende behov for øie, idet saa erfaringen efterhvert vil vise, hvorledes kursen bør læges an. Efter alvorlige overveielser og grundige undersøkelser har vi nu bestemt os til at kjøpe hr. Hans Johndals eiendom, Valbjerggt. nr. 5, for en kjøpesum av 25,000 kroner + omkostninger. Denne eiendoms beliggenhet synes os at være særdeles heldig til et sjømandshjem, og med endel forandringer vil det avgi tilstrækkelig rum for virksomheten. Det er vor tanke i første etage at indrede lokaler til en restaurant og desuten til et læseværelse. I anden etage indredes 7 rum til gjæsteværelser, hvor sjømænd og andre kan faa godt og billig logi. I loftsetagen findes de nødvendige rum til bestyrinde og betjening. Det har lykkedes os at træffe en tilfredstillende ordning med en velskikket og bestyrinde, der for egen regning og mot en god leie til foreningen overtar driften av restauranten og tilsynet med den hele virksomhet forøvrig.

16. mai 1915 åpnet Stavanger Sjømannshjem i Valberggata 5. Valberggata 1 ble innlemmet i driften i 1916, og Valberggata 3 ble en del av bygningskomplekset i 1956. I 1927 ble foreningen Kristelig Sjømannshjem slått sammen med Stavanger havnemission og fikk navnet Stavanger Kristelige Sjømannshjem og Havnemisjon.

Til tross for heftige protester, spesielt fra nestformann Reier Pedersen, ble Valberggata 5 rekvirert av den tyske marinen ca. ett år etter okkupasjonen. Hjemmet ble omdøpt Deutsche Kameradschaftshaus für Seeleute Norwegen. Foreningen sto på for å berge eiendelene sine, så møbler, sengetøy, dekktøy og piano ble fjernet. Disse årene var det naturlig nok vanskelig å opprettholde vanlig drift, men ettersom foreningen fikk beholde Valberggata 1, lot det seg til dels gjøre. Her drev fru Thorkildsen pensjonat for loser, sjøfolk og sjømannsskoleelever, og hun huset foreningens møter i sin egen leilighet i toppetasjen. Etter frigjøringen fikk foreningen selv inspisere nr 5, og så til sin glede at tyskerne både hadde behandlet lokalene pent og betalt for seg.

I 1975 inngikk foreningen et samarbeid med Den Indre Sjømannsmisjon om å starte et nytt sjømannshjem i Valberggata 1, 3 og 5. De nedslitte bygningene måtte i 1978 vike for en moderne hotellbygning, som fikk adressen Valberggata 1. Det nye hotellet ble reist i betong, men utformingen og høyden ble tilpasset de eldre bygningene i nabolaget. Hotellet åpnet 12. desember 1979 og fikk navnet Kristelig Sjøfartsheim Havly. Havly driver ordinær hotellvirksomhet, men har fortsatt kristen formålsparagraf og avholdspåbud. I 1998 skiftet hotellet navn til Best Western Havly Hotell. Den Indre Sjømannsmisjon gikk ut av eierskapet i 2000, og Stavanger Havnemisjon ble eneeier av hotellet.

Mer informasjon om Havly Hotel finner man i boken Skaal Stavanger!


2018©Erling Jensen
Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com