Rennesøy
Hodnefjellvika. Foto: Erling Jensen

Rennesøy kommune er en del av det unike øyriket i Ryfylke. De åtte bebodde øyene i kommunen ligger i grenselandet mellom Nordsjøen og det fjordrike indre Ryfylke.

Rennesøy (40,7 km2), Mosterøy (
12,0 km2), Bru (3,0 km2), Fjøløy (2,1 km2), Klosterøy (1,7 km2), Sokn (1,5 km2) Brimse (1,2 km2) og vestre del av Åmøy (1,9 km2 i Rennesøys del) er på totalt 64,1 km2. Disse er dominert av kale- donske bergarter. Etter at Rennfast åpnet i 1992, er alle øyene unntatt Brimse knyttet sammen med bruer og under- sjøiske tunneler. Åmøy er delt i to, Vestre Åmøy tilhører Rennesøy kommune mens Austre Åmøy tilhører Stavanger kommune. Befolkningen pr. 1. april 2012 var 4447 innbyggere.

Rennesøy kommune fikk sine nåværende grenser i 1965 da de tidligere kommunene Mosterøy og Rennesøy ble slått sammen. Det største tettstedet er Vikevåg som i 2009 hadde 555 innbyggere. I Vikevåg ligger også kommuneadministrasjonen.
Næringslivet består av servicenæringer, landbruk og havbruk. 62 % av landarealet er jordbruksareal.

Rennesøy har mange fornminner. Noen er datert til eldre steinalder. I kommunen ligger Utstein Kloster som har en lang og spennende historie som kongsgård, kloster, herregård og nasjonal kulturminneskatt. Galta som ligger nord på Rennesøy, er kjent for funnet av steinalderboplasser fra rundt 10 000 år f. Kr. Av kulturminner kan nevnes gamle bosettinger, gravhauger, helleristninger, bygdeborger, steinkors, bautasteiner, rester etter vikingnaust og kleber- steinsbrudd. Sørbø kirke og Utstein kloster er nok de mest kjente. Klosteret ble egentlig etablert som kongsgård  for Harald Hårfagre på slutten av det 9. århundre. Kommunen har lange tradisjoner i bruk av stein som byggemateriale. Alle steinkonstruksjonene er noe som særpreger kommunen.

Kulturlandskapet på Rennesøy er formet gjennom mange tusen år. Klimaet er maritimt, mildt og fuktig. Det gunstige klimaet og mangfoldet av naturtyper gir variasjon i dyre- og plantelivet. Øyene i dette området er grønne mesteparten av året. Derfor kalles de ofte "de grønne øyene". Dyrelivet er rikt både når det gjelder dyregrupper og antall.


Motivet til kommunevåpenet i Rennesøy er to sølvfargete krumstaver på blå bakgrunn. Kunstneren Svein Magnus Håvarstein hentet motivet fra Utstein Kloster som ligger på Klosterøy. Abbeden var den øverste lederen ved klosteret, og krumstaven var et symbol på embetsmakten hans. Kulturstyret i Rennesøy ønsket å bruke et motiv fra Utstein Kloster i kommunevåpenet, og Riksantikvaren foreslo da å velge krumstaven. Kommunevåpenet ble godkjent i Kgl. Statsråd i 1981.

Brimse
Brimse ligger sør-øst av Rennesøy. Øya er en av de minste som er bebodd i Ryfylke. Navnet Brimse kommer av betydningen sjø som bryter mot land. På Brimse er det funnet redskaper og rester av tun som viser bosetninger fra vikingetiden. På nordre del er det steinformasjoner fra et gammelt naust. Også gravplasser fra middelalderen er lokalisert. I en periode på 1600 og 1700-tallet var det munker fra Utstein Kloster som drev gården på Brimse. De drev med kyr, geiter og hogde ved. Foto: Erling JensenBru
Den østlige delen av Bru er veldyrket med fruktbar jord, mens den vestlige delen består av lyngheier. Bosetningen er konsentrert til østsiden av øya. Det finnes mange gravhauger på øya, og det finnes også rester etter en gammel kirke. Navnet Bru kommer av norrønt brún, 'kant' og sikter til at øya ender bratt mot vest.
Øyas høyeste punkt er Brufjellet (92 moh.). På Bru finnes en kultursti som gir opplevelser både når det gjelder kunst og natur.

De fleste bøndene på Bru driver med sauehold og dyrking av mark,
ellers så er det lite næringsvirksomhet. Bru har egen barnehage, et skolekorps og et bedehus som fungerer som øyas forsamlingshus. Etter at bomstasjonen på Sokn ble nedlagt har Bru blitt et ettertraktet boligområde, dette har ført til kraftig utbygging og en stor økning i folketallet.Denne steinen ble funnet i kirkegårdsmuren ved Sørbø kirke i 1960-årene. Rune- skriften betyr: Tore reiste denne steinen etter Igul, broren sin. På grunnlag av språkformer og runeformer er innskriften datert til tiden omkring år 1000 etter Kristus.

Foto: Erling Jensen

1150 - Sørbø kirke sto ferdig.

1770 - John Rasmussen Haugvaldstad (1770-1850) ble født på Reianes.

1837 - Rennesøy fikk sin første ordfører som var prost og sokneprest Bernt Tobias Bessesen (1802–1887).

1846 - Askje kirke sto ferdig oppført.

1849 - Fjøløy fyr ble tatt i bruk.

1854 - Rennesøy fikk sin første bank, Rennesø spareskillingsbank. Den skiftet navn til A/S Rennesøybanken i 1910.

1857 - Hausken kirke sto ferdig oppført.

1870 - Galeasen Lunde som ble bygd på Austre Åmøy ble sjøsatt.

1872 - Nils Asmarvik bygde en mølle i Asmarvikbekken.

1878 - Skolehuset på Vestre Åmøy ble bygget.

1880 - Skolehuset på Bru ble bygget.

1884 - Det gamle skolehuset på Vaula ble bygd.

1890 - Den tidligere landhandelen i Vikevåg ble oppført av Jakob Håvarstein. Butikken ble lagt ned i 1933. I dag er dette et bolighus. (Gnr. 17/113).

1891 - Et voldsomt uvær den 12. august ødela mark og flere bygninger på Rennesøy.

1897 - Bygdevegen (hovedveien) frå Reianes og Galta over Eidet til Østhusvik ble ferdig. Veien var 15,7 kilometer lang.

1901 - Rennesøy fikk sin første telefonsentral, men i begynnelsen var det kun presten og lensmannen som hadde telefon.

1903 - Den første meieriproduksjonen startet i Vikevåg.

1904 - Østhusvikvegen ble ferdig. Veien var 1164 meter lang.

1905 - Mosterøy bedehus ble bygget.

1918 - Rennesøy Preserving ble bygd i Vikevåg.

1921 - Veien mellom Vestre- og Austre Åmøy ble ferdig.

1928 - Vestre Åmøy bedehus ble bygget.

1932 - Dalestemmen ble bygget.

1933 - Rennesøy fikk elektrisitet.

1936 - Veiene på Rennesøy ble åpnet for bilkjøring.


1946
- Mosterøy Idrettslag ble stiftet.


1955
- Meieribygget på Rennesøy ble ferdig, det kostet 1,1 millioner kroner.

1960 - Rennesøy kommune hadde 1438 innbyggere.

1964 - Rennesøy Bygdemuseum fikk husmannsplassen Bakken i gave.

1965 - Mosterøy og Rennesøy ble slått sammen.
Rennesøy Sparebank slo seg sammen med Hetland Sparebank.

1970 - Rennesøy Meieri gikk inn i Frue Meieri.

1991 - Askjesundet bru ble åpnet.
På Sørbø ble det funnet rester av et hus som ble datert til omkring 700 e. kr. Det var et treskipet langhus som var ca. 25 x 5 meter.

1992 - 30. november fikk Rennesøy kommune fastlandsamband.
Åmøybrua ble åpnet.

2012 - Rennesøy kommune hadde 4447 innbyggere.

2015 -
Rennesøy kommune hadde 4824 innbyggere.


2017©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.


E-post: erlingpost@gmail.com