Statens naturoppsyn Stavanger
(Uoffisiell side)


Statens naturoppsyn er organisert som en del av Direktoratet for naturforvaltning. Statens naturoppsyn (SNO) ble vedtatt opprettet 25. oktober 1996, med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn av 21. juni 1996. Selve etableringen av SNO startet fra begynnelsen av 1997.
SNO kan utøve oppsyn i hele landet, både på privat og offentlig grunn, samt i sjøområdene.

Statens naturoppsyn Stavanger har ansvar for naturoppsyn i kystsonen og lavlandet i Rogaland med unntak av indre deler av Boknafjorden og indre deler av Haugalandet hvor SNO Suldal har oppsynsansvaret.

Arbeidsoppgaver
Statens naturoppsyn Stavanger har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Kontoret har en særlig oppgave i forhold til oppsyn i Jæren våtmarksystem som blant annet inkluderer Jærstrendene landskapsvernområde, samt oppsyn i kystsonen og lavlandet i hele Rogaland. Verneområdene omfatter et samlet areal på 825 kvadratkilometer fordelt på 102 naturreservater, åtte fuglefredningsområder, to plantefredningsområder, åtte landskapsvernområder, åtte områder med fugle- og dyrelivsfredning og 13 naturminner. Viktige arbeidsoppgaver for øvrig er lakseoppsyn og skilting i verneområder.

Statens naturoppsyn Stavanger løser deler av sine oppsynsoppgaver gjennom tjenestekjøp fra Ryfylke friluftsråd og sju privatpersoner. Til sammen løser disse oppgaver knyttet til naturoppsyn i verneområder, lakseoppsyn og skjøtselsarbeid. Kontoret har også hatt samarbeid med Kriminalomsorg i frihet og Rogaland psykiatriske sykehus med hensyn på skjøtselsarbeid og opprydding i verneområder.

Kontaktperson i  Statens naturoppsyn Stavanger er Knut Henrik Dagestad. Mobil: 959 67 239 - Tlf: 51 56 89 13.

Kilde: www.naturoppsyn.no/stavanger/

2013©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com

W e b d e s i g n:  E r l i n g  J e n s e n