Sandnes kirke


Foto: Laila Elvik

Sandnes kirke ligger i Sandnes kommune i Rogaland fylke. Kirken ble innviet 6. juli 1882 og ble tegnet av Hartvig Sverdrup Eckhoff. Sandnes kirke er en langkirke i nygotisk stil, den ble bygd i tegl, og har 500 sitteplasser.

Etter at Sandnes ble skilt ut som egen kommune fra Høyland i 1860, var byen uten egen kirke.
Under denne perioden sognet byens innbyggere til Høyland kirke i nabokommunen, mens bystyret jobbet for å få byen godkjent som eget sogn og finansiering av kirkebygg og tomt.

I et brev til bystyret 23. juni 1879 meddelte sokneprest og prost G.W. Iversen i Høyland at han ville gi en gave på 500 kroner til minne om sitt 50-årsjubileum som prest til Opførelse af en Kirke for Sandnæs. Samtidig ivret prestens medhjelper Anfind Olsen for kirkesaken. Det ble innkalt til et allmannamøte, og deltagerne stilte seg positive til tanken om egen kirke. Bystyreprotokollen viser at byggingen ble fremskyndet da kommunen uventet fikk en tomt i gave av skipsrederen G. A. Jonasens arvinger:

G. A. Jonasens Arvingers Gavebrev, dat.10. Marts 1880, hvori de skjænker Sandnæs Kommune en Kirketomt paa Flintebakken samt af Tvergade No.23, hvad der af samme ligger paa deres Eiendom, refereredes.

Foto: Laila Elvik
  
En kirkebyggingskomité ble valgt 15. oktober 1880, og 9. februar 1881 vedtok bystyret enstemmig å oppføre kirken. Den ble av økonomiske hensyn noe kortere og lavere enn Eckhoffs opprinnelige tegninger. Av samme grunn ble det installert enkel innredning og dekorasjon, gamle ovner og et utrangert orgel fra Farsund.
Byggesummen var 26 000 kroner.

I 1899 fikk kirken nytt orgel, produsert av den lokale orgelfabrikken Norge i Strandgata, og i 1904 ny altertavle. I 1909 ble det installert elektrisk lys med kraft fra Sviland kraftstasjon. I 1962 ble kirken restaurert og utvidet i lengde og høyde etter de opprinnelige tegningene.

Foto: Laila Elvik

Prekestolen
med de rikholdige utskjæringene er laget av Ståle Kyllingstad. Han vokste opp på Soma i daværende Høyland kommune. Altertavlen er laget av August Eiebakke som en kopi av Adolph Tidemands berømte maleri Kristi oppstandelse.

2017©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com