InLive!

Brandkonstabel
Nils Cornelius Nilsen
(1881 - 1962)

-

Nils Cornelius Nilsen var sjømann før han i 1906 ble ansatt i Stavanger brannkorps. Der var han til 1945. Under en brann i Sandsgata reddet han ved heltemodig innsats to barn fra å brenne inne, og for dette fikk han sølvmedalje av Carnegies heltefond.

Fra en ukjent avis den 6. juli 1921. Ordene taler for seg selv.

"Brandkonstabel Nils Nilsen er idag av fylkesmanden overrakt Carnegies sølvmedalje for heltedaad. For ca. 5 maaneder siden fik han som bekjendt utbetalt kr. 1000 av Carnegies heltefond. Alt som tak og paaskjønnelse for sin raske og uforfærdede optræden under den uhyggelige brand hos disponent Schouw i Sandsgaten den 6. juli ifjor, da han med fare for sit eget liv trængte ind i den brændende bygning og reddet ut to smaapiker. Disse saavel som en gut paa 3 maaneder døde straks efter av brandsaarene. Men brandkonstabel Nils Nilsens optræden er like fortjenstfuld for det. Alle som var vidne til Nils Nilsens optræden - hans egne kamerater og de mange tilskuere - i hint uhyggelige øieblik hadde bare en følelse - nemlig at det var helten som satte hensynet til sit eget liv i anden række for at redde andres.

Det er heller ikke første gang Nils Nilsen har reddet medmennesker ut av dødens grep. For ca. 20 aar siden, mens han var tilsjøs var han en høstdag med i kanalen og reddet et engelsk skibsmandskap som holdt paa at gaa under i en voldsom storm. Likeledes reddet han et par græske sjømend fra kvælning av kulos, men her var det tilfældet som spilte ind, fortæller han. Dette foregik ombord i en engelsk baat under ophold i en havn i Sortehavet. De to grækere hadde tat en fyrgryte med i sin lugar - hvor der ikke var ovn - og var gaat til køis. Ved 1-tiden om natten skulde Nilsen ind i sterisset for at ta sig noget mat. I kahytten indenfor laa disse grækere og Nilsen fandt luften trykkende og mistænkelig. Da de ikke svarte paa hans rop sprang han til og spændte op døren. Fik dem begge op på dækket og der gik hele 20 minutter før man fik liv i dem igjen.
Siden Nilsen i 1906 blev ansat i brandvæsenet har han to gange reddet menneskeliv. Den ene gang en mand som var faldt overbord fra en baat ved kaien og næste gang under en brand".


Carnegies heltefond: Opprettet 1911 for midler skjenket av A. Carnegie for å belønne personer som med fare for sitt eget liv har reddet andre. Kan også gis til støtte for enker og barn etter personer som omkommer under inn- satsen. Det norske fond (1912) bestyres av USAs ambassadør i Norge og to personer oppnevnt av Kongen.

2016©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.