Stavanger Arbeidsskole for Gutter


Foto: Erling Jensen

Skolen ble opprettet i 1879 på privat initiativ. De fire første årene holdt skolen til i Imslandssalen i St. Hansgate 8, men i 1883 flyttet skolen til nybygget i Nedre Dalgate 72. Skolen ble populært kalt Abba.

Arbeidsskolen ble anlagt etter svensk mønster, og formålet var å lære opp den oppvoksende slekt i praktiske fag. Den drivende kraft ved starten var lærer Chr. Oftedal, som også ble skolens første bestyrer. En gruppe borgere ga også økonomisk støtte til skolen.

I vedtektenes §1 sto det:
Skolens formaal er at bibringe elevernes haandfærdighed og vække deres lyst til legemligt arbeide. Den vil derved virke opdragende paa dem og udvikle deres sans for orden og skjønne former. Den vil dessuden sætte dem i stand til at anvende ledige stunder til husflidarbeide.

Det er få undervisningsanstalter i Stavanger som har oppnådd så stor popularitet som nettopp denne skolen. Dens bredde i undervisningen var imponerende. På arbeidsskolen var det avdelinger for snekkere, skomakere, bokbindere og malere. Det var mulig å få opplæring i mekaniske fag, smiing, svarving, pappsløyd og andre former for husflid. Videre var der en sjømannsstue hvor det ble undervist i maritime fag og dessuten i praktiske ferdigheter som spleising og knobing. Man fikk også en arbeidsstue for tegning, olje- og rosemaling. Og dette åpnet adgangen for jenter til Arbeidsskolen.


Foto: Erling Jensen

Fra 1907 ble den Kortvarige Haandværksskolen etablert som en yrkesskole for både unge og voksne hånd- verkere. Denne var i drift fram til 1920, da Stavanger forskoler og fagskoler for håndverk og industri ble satt i gang. 17. januar 1921 ble bygningen overdratt til Stavanger Håndverk- og Industriforening. Senere ble driften overtatt og bekostet av kommunen. 

I 1940 ble det vedtatt å samle all yrkesutdanning i lokalene til Stavanger Tekniske Aftenskole i Vaisenhusgata 50. Og fra da av ble arbeidsskolen hovedsakelig brukt til mer hobbybetont håndverksopplæring på kveldstid for elever i folkeskolen. Denne virksomheten ble drevet fram til 1991. 

Lokalene er siden blitt leid av Johannes Voksenopplæringssenter. Deretter brukte St. Svithun skole lokalene i 2005–2007 mens skolen ble pusset opp. I kjelleren er det en utstilling om blikkenslageryrket. Bygningen er vernet, men sto i noen år og forfalt. I 2017 ble endelig bygningen renovert av Stavanger kommune.

2018©Erling Jensen


Foto: Byarkivet. Hakon Johannessen.Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.