Salpeterverket
Salpeterverket lå like ved St. Hans-kildene der hvor St. Hans-bekken rant ut i sjøen. Steds- navnet Verket og gatenavnet
Verksgata har fått sine navn fra Salpeterverket. Anlegget var Stavangers første fabrikk, og var i virksomhet fra 1709–1722.


Saltpeter var hovedbestanddelen i krutt og dermed et viktig produkt i krigstid. Produksjon av salpeter var noe helt nytt i Norge, og driften skal ha vært temmelig mislykket. Mangel på brensel og arbeidskraft skapte problemer.

Illustrasjonsfoto.
Foto: Erling Jensen.
Salpeterverket i Stavanger ble opprettet med kongelig tillatelse, etter initiativ av byskriver og kartograf Ulric Frideric Aagaard. En av Aagaards tegninger, datert 1708, viser framstilling av salpeter, som var et svært aktuelt produkt året før Norge ble trukket inn i den store nordiske krigen i Nord- og Øst-Europa i 1700–1721.

Aagaard var en oppfinnsom mann som hadde mange idéer. Han sendte inn malmprøver fra Vats og tegnet kart blant annet over perleelvene på Jæren. Han kom til Stavanger i 1694, og virket som skriver i 31 år på tross av at han etter fem-seks år mente at i Stavanger var det ikke levelig.

Salpeterverket besto i 13 år, med lange avbrudd i produksjonen. Årsakene til vanskelighetene var flere. Samarbeidet mellom Aagaard og fabrikkens entreprenør Michel Knudsen Eeg fungerte dårlig. Aagaard hadde også mottatt betydelige pengebeløp fra myndighetene i forbindelse med etablerig av bedriften. Da han i 1721 søkte myndighetene om 1500 riksdaler, ble det avslag. At han samtidig med vanskelighetene i Stavanger også foreslo å opprette flere andre salpeterverk i Norge, bidro heller ikke til velvilje og forståelse i København.

Lite er kjent om virksomheten eller arbeidsforholdene ved salpeterverket, utover at en kvinne i 1711 ble dømt til 14 dagers arbeid på vann og brød ved Verket, altså rent straffarbeid.

Salpeterfabrikken ble nedlagt etter kongelig befaling, og senere solgt del for del. Kokhuset og kjelene kjøpte en av byens rikeste og mest suksessfulle kjøpmenn, Lauritz Smith.

2019©Erling Jensen

Kilder: Johannes Elgvin. En by i kamp.1956. 
             Stavanger byleksikon. 2008. Wigerstrand Forlag, Stavanger.


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com