Stavangers historie
1800-tallet
Sist oppdatert: 19. september 2018.


Modell av Stavanger anno 1810. Laget for Stavanger Museum av Reza Ghoumi, Arkeologisk museum.

1800
Det ble anlagt en brønn på en kilde som var kjent tilbake til middelalderen. Den har fått navnet Groom-brønnen, etter et engelsk firma som eide den. Vannet i brønnen var av utmerket kvalitet og ble blant annet benyttet mye av seilskuter som lå i Vågen. Brønnen ligger rett over gaten for Nedre Strandgate 17.

1801
Byen hadde 2466 innbyggere.     

1802
Herregårdsboligen Ledaal sto ferdig og ble tatt i bruk året etter. Byggherre var Gabriel Schanche Kielland. I dag er Ledaal museum, kongebolig og Stavanger kommunes representasjonsbolig.

1803
Havnefogd Thomas Natvig ble født. Han døde i 1890.

1804
Jens Bloch (1763–1830) ble biskop i Stavanger.

1805
Erik Berentsen ble født. Han var en kjøpmann som startet et stort firma i Stavanger, en manufaktur- og isenkram (jernvare) -forretning i forbindelse med skipsrederi og sildehandel.

Johan Michael Keyser (1749–1810) ble biskop i Stavanger.

1806
Johann Hinrich Steinkopf bosatte seg i Stavanger.

1808
Store sildemengder kom til kysten. Dette fortsatte hvert år frem til 1870 og ble en formidabel velstandskilde. 

1810
Ved kjøpet av Bispegården fikk Det Stavangerske Klubselskab ålerettighetene i Skolebekken.

1811
Christian Sørenssen (1765–1845) ble biskop i Stavanger.

Ole Sangesand, også kjent som Pilt-Ola, fikk borgerbrev i Stavanger.

1812
Stavanger Byes Søndagsskole begynte sin virksomhet 10. oktober.

1813
Rosenkildehuset stod ferdig. Huset i 
Nedre Strandgate var byens største privatbolig og tilhørte Peder Valentin Rosenkilde.

1814
Peder Valentin Rosenkilde representerte Stavanger ved riksforsamlingen på Eidsvoll.     

1815
Stavanger hadde 2513 innbyggere.  

1816
Carl Petter Nyman ble født. 

Johan Adam Köhler anla et reparasjonsverksted for skuter i Østervåg.

1817
Cand. theol. Ole Blix ble født.

1818
Hoffagent Gabriel Schanche Kielland kjøpte en del av den gamle Fattigkirkegården som han lot innhegne som familiegravsted for sine foreldre, seg selv og sine etterkommere.

Silda kom tilbake og ga grunnlag til byens viktigste næring. 

Byen fikk en kvekermenighet (Vennenes Samfunn). De holdt møtene sine i forsamlingslokaler i Rosenkildehagen og i Hospitalgata 12. Dette var landets første kvekermenighet.

1820
Foreningen for trængende Søfolk etc. ble stiftet 8. juli.

1821
Kvekergravstedet på Våland ble opprettet. 

Eiler Hagerup Schiøtz arvet Store og Lille Kvitsøy i byens havnebasseng og tinglyste at de heretter skulle hete Sølyst og Græsholmen. Lyststed ble oppført i 1822.

1822
Herheimhuset fra Sauda ble oppført (bit for bit) i Bergsmauet i Gamle Stavanger. Bebyggelsen spredte seg da videre til Mellomstraen.

1824
Kongsgård ble skole og ble tatt i bruk to år senere med to lærere og 26 elever.     

1825
4. juli - De første emigranter fra Norge til Amerika forlot Stavanger på sluppen Restauration. Det var 53 mennesker ombord, og dette var opptakten til norsk utvandring til Amerika.

Vennenes Skole (Kvekersamfunnet) ble startet opp av Elias Tastad. Skolen ble nedlagt i 1912. 

1826
Brødremenigheten ble etablert 5. desember dette året, og en ledende skikkelse var fogd Søren Daniel Schiøtz.   

1828
Kjøtt- og pølseforretningen A. Idsøe er Stavangers eldste firma. Bedriften ble etablert i 1828 av Thore Thorsen Idsøe som kom fra øya Idse i Ryfylke.

Mariakirken ble påbygd med 2. etasje. 

Stavanger Bibelforening ble stiftet 9. februar.

Tungenes fyr ble etablert av Stavanger Havnekommisjon. I dag er fyrstasjonen blitt en idyllisk kystperle med museumsdrift, kunstgalleri og naturopplevelser.

1830
Stavanger hadde 4000 innbyggere. 

Lars Hertervig ble født.

1831
Fiskeren Ole Jensen Holm ble født.

1832
Johan Storm Munch (1778-1840) ble biskop i Stavanger. Senere dette året overtok Mathias Sigwardt (1770-1840).

1833
7. februar brant det på Holmen og 60 bygninger ble rasert. De to tårnvekterne i Valbergtårnet som skulle varsle brann var sovnet på vakt.

Stavanger fikk sin første avis: Stavanger Adresseavis. Redaktør var Lauritz Christian Kielland.

1834
Stavanger Sparebank ble etablert som byens første bank. 

Blåsenborg skole startet i et lite hus på Øvre Blåsenborg 2. Det var den første offentlige skolen i den gamle Hetland kommune. Skolen ble senere omtalt som Fattigskolen på Blåsenborg og Skrapå.

Josephinestiftelsen ble stiftet 10. juni og holdt til i Kongsgata 48. Formål var å oppdra foreldreløse fattige pikebarn, eller slike som måtte tas bort fra hjem, til gode tjenestepiker. Nå holder Kirkens bymisjon til i huset.

Lagård gravlund ble tatt i bruk. Den ble utvidet i 1869 og 1882. 

Fattigkirkegården i Kleivå ble lagt ned.

1836
Skipsreder Mons Gabriel Monsen ble født.

Politimester, byfogd og hermetikkgründer Henrik Finne ble født 14. desember.

Vindmøllen på Møllehaugen ble bygd. En slepebane brakte kornsekkene fra sjøen og opp til mølla. Frem til 1951 da den ble revet, var møllen et karakteristisk symbol for området.

1837
Forslag til Stavanger bystyre om innførelse av gatebelysning ble avslått.

1838
Lars Berentsen ble født. Han var kjøpmann, reder og borgermester i Stavanger.

Lars Oftedal ble født. Han var prest, pressemann og politiker.

Almueskolen ble opprettet. 

1840
Den kombinerede Indretning ble oppført. Den fungerte som hospital for 100 pasienter, asyl for psykisk svekkede, tvangsarbeidsanstalt for 50 kvinner og menn, gamlehjem, badeanstalt, vaskehus, kjøkken, likhus og steinhoggeri. 

Den gamle toldbod på Straen ble tatt i bruk.

Det ble eksportert ca. 120 000 levende hummer pr. år fra Stavanger.

Rosenkildeverven ble etablert. Skipsverftet tilhørte handelshuset P. V. Rosenkilde & Søn, og lå ved Fiskepiren. Verftet ble etablert i 1840, og fram til 1875 ble det bygd 14 skip.

1841
Hele ti prosent av byens innbyggertall fikk fattigunderstøttelse.

Jacop von der Lippe (1797-1878) ble biskop i Stavanger.

Spetalsbakkane lå i den vestvendte skråningen nedenfor nåværende St. Petri kirke. I 1841 foregikk den siste offentlige kakstryking, eller pisking her. To forbrytere ble bundet til en stolpe og pisket på kroppen. 

Verksgata 34 ble oppført.

1842
Anna Spafford ble født.

Det Norske Misjonsselskap ble stiftet.

Driften ved Radesykehuset opphørte og huset ble solgt til konsul Jakob Kielland.

1843
Amtssykehuset stod ferdig på Pedersgjerde. 

Elias Tastads forsamlingshus i Rosenkildehagen ble reist. Det er det eldste bedehuset vi kjenner til i Norge. 

Johannes skole ble ferdig bygd. 

Kitty (Christine) Lange Kielland ble født i Stavanger. Hun ble en av norges første kvinnelige malere og er fremdeles blant de mest betydningsfulle.

1844
Den gamle kirkegården på Egenes, nedre del ble innkjøpt, den øvre i 1854.

Jacob Jacobsen Helvig ble født.

Landets første søndagsskole ble åpnet i Stavanger.

Stavanger femdalers pensionsindretning ble stiftet, "og yder pension til enker og ældre, ugifte kvinder".

1846
Haugianernes forsamlingshus i Nygata 11 ble tatt i bruk palmesøndag dette året. 

Dreyer Grafiske Anstalt ble startet av Paul Terchelsen Dreyer.   

1847
Håndverkernes forening ble stiftet under navnet Stavanger Haandværkerforening.  Den var for håndverkere med borgerskap.

Skobutikken Ommund Olsen ble etablert.

1848
Den første byutvidelsen ble besluttet ved lov den 12. juli 1848. Med virkning fra 1. januar 1849 ble forstedene Konventgrunnene, Pedersgjerdet, Blåsenborg, Verket, Rosenkildehagen, Bergeland, Kannik og en mindre del av Bispeladegård overført fra Hetland kommune.

Hetland sogn (Frue sogn) ble skilt fra Stavanger by. 

Jekta Anna af Sand ble sjøsatt. 

Kolera epidemi.

1849
18. februar. Forfatteren Alexander Lange Kielland ble født i Kiellandhuset ved Breiavatnet.

1850
Det bebygde arealet i Stavanger var 273 mål fordelt på 9200 innbyggere.

Stavanger Sparekasse ble stiftet som Stavanger Arbeiderforenings Spare- og Låneinnretning.  Autorisert som sparebank i 1878 og fikk da navnet Stavanger Sparekasse. 

Stavangers skipsflåte var nå 300 skip. Stavanger var blitt en av landets ledende sjøfartsbyer, dominert av en rekke rike handelshus. Stavanger eksporterte ca 240 000 tønner saltet vårsild.

1851
Ingeniør Carl Brun anla et verksted med smie på Roaldsøen utenfor Stavanger. Dette ble grunnlaget for  Stavanger Støberi & Dok som i en periode var Stavangers største arbeidsplass.

Stavanger Arbeideres Understøttelsesforening ble stiftet.

Stavanger i 1851

1852
Fregatten Souverain ble sjøsatt 16. juni fra Sandvigen og var det største skip som hadde blitt bygget i byen. Firmaet O. Helliesen & Co. hadde kostet seg et nytt skip og det var langt fra noe vanlig skip. 

Thorstein Bryne ble født 14. juli. I midten av 1870-årene overtok han farens forretning og utvidet denne til en stor virksomhet. 

Norges Bank opprettet avdelingskontor i Stavanger.

1853
Tasta skole fikk eget bygg til bruk for undervisning.

Thore Vølstad ble født. Han var politiker, misjonsmann og bonde fra Stavanger.

Kvekeren Asbjørn Kloster stiftet norges første totalavholdsforening. 

Valbergtårnet ble bygd som utkikkstårn for byens vektere. Det erstattet et nesten 200 år gammelt falleferdig tretårn.

1854
Frue kirke stod ferdig. 

Vennenes samfunn gravlund som også blir kalt kvekergravstedet ble tatt i bruk.

1855
Aksjeselskapet Tou ble startet. Det het da Interessentskabet Tou. Bedriften omfattet bryggeri, mineralvannfabrikk, handelsmølle og hermetikkfabrikk. Drivende kraft var Børre Rosenkilde.

Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD) ble stiftet 12. februar for å drive lokalrutefart med hjuldamperen Ryfylke.

Fregattskipet Jacob Kielland ble bygd i Stavanger.

Frida Hansen ble født og oppvokst i det som i dag heter Frida Hansens hus på Köhler-eiendommen i Hillevåg.

1856
Bolette Wiese og søsteren Johanne startet en meget ansett pikeskole i Laugmannsgata. Nedlagt i 1899.

Briggen Dacapo ble sjøsatt ved Strømstenens Verft.

1857
Kornelius Olsen ble født. Han drev først med grossistvirksomhet og fabrikasjon. Kjøpte senere skipsparter og disponerte flere mindre seilskip.

Malde teglverk ble etablert.

Stavangers første telegrafstasjon ble åpnet.

1858
Christian Bjelland ble født. Han var kjøpmann, reder og en av de største innen hermetikkindustrien i Stavanger og Norge.

Ole Olsen Sangesand, også kjent som Pilt-Ola, døde som en fattig mann. Sine siste år tilbrakte han på Den Kombinerede Indretning.

1859
Stavanger Politimesterembete ble opprettet 7. mai.

Stavanger Totalavholdsforening ble stiftet 26. desember dette året etter initiativ av kvekeren Asbjørn Kloster.   

1860
Stavanger hadde 14000 innbyggere. 

H
olmenbrannen, eller storebrannen. 210 hus brant ned og 2000 mennesker ble husløse. Brannen startet i Østervåg og bredte seg nord og vestover til Valberget og Holmen.

Leo Aanonsen veske- og lærbutikk ble etablert.

Mariakirken ble brannvakt.

1861
Stavanger Turnforening ble stiftet. 

Frøknene Rings pikeskole startet opp. Det var sju søstre som stod for driften, fire var lærere. De holdt til i over 30 år i Kongsgata 49 ved Breiavatnet. Fra 1897 fikk også gutter adgang til skolen. I 1899 flyttet skolen opp til nyoppførte lokaler i Birkelandsgata 2-4. Driften ble overtatt i 1901 av I.M.S. Platou. Da var det 352 elever, 14 lærerinner og fire lærere ved skolen.

1863
Berge Sigval Nathanael Bergesen ble født.

Byggingen av kombinert rådhus og fengsel på Torget, Kongsgata 2 ble påbegynt. Kjelleren hadde celler for fyllearrestanter.

Stavanger Søforsikringsselskab ble opprettet med en kapital på 400 000 kroner.

1864
Misjonsmuseet ble etablert av Det Norske Misjonsselskap.

Kvindeforeningen for trængende søgutter, ble stiftet. Den skulle udruster fattige gutter, der ikke har understøttelse af fattigvæsenet, med de nødvendigste klæder til deres første reise.

Pleiestiftelsen for smaabarn ble opprettet etter iniativ av Dina Jonasen. I 1868 kjøpe stiftelsen Klevegaten 6 som ble brukt som hjem for 20-30 barn.

1865
Berentsens Reperbane ble anlagt på Spilderhaugsområdet av kjøpmann Erik Berentsen d.e. og hans svigersønn Charles Racine. Det var den siste 
reperbane i bruk av i alt ti, og den var i drift til 1917.

Byen fikk gatebelysning.

Det var 121 kvekere og 15 mormoner i byen.

Hetland skole lå på Kyviksmarka. Skolen var i virksomhet frem til 1910, og ble senere framhaldsskole til et stykke ut i mellomkrigsårene.

Leseselskapet Athenæum ble opprettet.

Stavanger hadde 16600 innbyggere, og antall bebodde hus var ved utgangen av året 1490.  

Stavanger Gasværk i Sandviken ble anlagt. 

Stavanger Kunstforening ble stiftet.

1866
Stavanger tok i bruk sitt nye vannverk på nyåret. Vannledningen ble lagt fra Mosvatnet til Kongsgata, Laugmannsgata, Skagen og Torget + sideledninger til 86 brannkummer. 

Stavanger Forbruksforening eksisterte til 1869. Denne foreningen hadde butikkutsalg både i St. Pedersdalen (Persdalen) og St. Hansvollen. Dessuten var det utsalg på Straen. 

Egenesløkkene ble innlemmet i byen. 

St. Petri kirke stod ferdig. Kirken ble tegnet av arkitekt Conrad Frederik von der Lippe. 

Sigbjørn Obstfelder ble født 21. november.

Skonnerten Alkana ble sjøsatt. Dette var det siste skipet som ble bygd ved Jorenholmsverven.

Svaneapoteket ble åpnet på Torget av Hans Schierven Knoph (f. 1821).

1867
Domkirken ble hensynsløst restaurert. Veldig mye inventar ble på denne tiden fjernet og ødelagt. Det nye ble murt opp med murstein fra Malde Teglverk.

Knud Knudsen ble født.

Skarpskytterkorpset ble stiftet med det Formaal at optræde i Krigstilfælde som Lokalværn samt skaffe Medlemmerne praktisk, militær Uddannelse.

Stiftelsen for ældre ugifte Kvinder ble etablert 30. oktober.

1868
Skipperforeningen ble opprettet. Med det formaal at understøtte trængende medlemmer og deres efterladte.

Skonnerten Progress ble bygd i Stavanger.

1869
Kommunen oppførte vaskeanstalten i Kannik.  

1870
Bebyggelsen krøp oppover høydedragene fra Breiavatnet, mot Bergjeland og Storhaug, Kannik og Våland.

Firmaet C. Houge Thiis ble grunnlagt av Carl Schreiner, Gustav Nielsen og C. Houge Thiis.

1871
Bladet Bibelbudet ble startet av Lars Oftedal.

Dampskipet Primus ble sjøsatt ved Strømstenens Verft.

Den frivillige fattigpleie ble opprettet.

Domkirkens asyl begynte sin virksomhet etter iniativ av Dina Jonasen. De holdt til i Henrik Steffensgate.

 Sjøforsikringsselskapet Alliance ble stiftet. Det ble oppløst i 1892.

1872
Avisen Stavangeren ble grunnlagt. Den opphørte i 1899, men ble reåpnet i 1916.  

1873
Holdt & Isachsen ble etablert 1. september av Hans Christian Weibye Holdt og Isach Schjelbred Isachsen. Firmaet hadde sine kontorer i Nedre Strandgate 5 i Stavanger.

Hustvedt & Co. AS ble etablert.

Stavangers første hermetikkfabrikk, Stavanger Preserving Co. ble etablert. 

Stavanger Kjemiske fabrikk ble opprettet. 

Skansekaien ble påbegynt.

1874
Barneavholdsforeningen Haabet ble stiftet 25. august.

Birkemo Kostyme og hobbybutikk ble etablert.

Jørgen Moe (1813-1882) ble biskop i Stavanger.

Oppfinneren Hans Sundt Berggraf ble født.

1875
Barken Rosenberg ble sjøsatt fra Brødrene Berners verft i Sandvigen. Det var da det største skipet som var bygd i Stavanger.

Betania, byens største forsamlingslokale ble åpnet av presten Lars Oftedal i januar dette året, men ble utvidet allerede året etter og ble innviet 24. februar 1876 med over 3000 mennesker tilstede. Nå i bruk som revyscenen Stavangeren. 

Frue Meieri ble grunnlagt under navnet Stavanger Meieri. 

Stavanger Brændevinssamlag ble etablert. Det ble ofte omtalt som Bolaget eller Brændevinssamlaget. Samlaget var en slags forløper til Vinmonopolet.

Stavanger hadde ca. 20 000 innbyggere, antall bebodde hus var 1760.

1876
18. januar døde Asbjørn Kloster.

Brødrene Pedersen glassmagasin ble etablert.

Briggen Semiramis på 1018 netto registertonn ble sjøsatt ved Strømstenens Verft. Det var da det største skip som noen gang var bygd i Stavanger.

Fregattskipet Imperator ble sjøsatt fra Kjeringholmen verft.

Halvor Knudsen Øgreid etablerte seg som trelasthandler.

N.B. Sørensens Dampskibsexpedition ble etablert av Nils Birkrem Sørensen.

Stavanger Brandforsikringsselskab ble etablert. Selskapet ble oppløst 1. juni 1900.

Stavanger var Norges nest største sjøfartsby.

Stavanger amts forening til dyrenes beskyttelse ble etablert.

Stavanger Indremission ble stiftet 11. november.

Stavanger Jagtklub ble stiftet.

Stavanger Lithografiske Anstalt ble etablert.

1877
Carl O. Olsen og Fredrik Kleppe etablerte en av byens første hermetikkfabrikker i Verksgata 76 og 78.

Stavanger Museum ble stiftet.

16. januar ble Bethania Waisenhus åpnet.    

1878
Børsbygningen i Kirkegata ble oppført.

Jorenholmen Bad ble opprettet og drevet av Legatet for Stavanger Bys Vel. Badet lå i Jorenholmsgata 21. 

Jæderbanen til Egersund ble offisielt åpnet 27. februar. Stasjonsbygningen ble bygd på Kannikåkeren ved Breiavatnet. 

Mauritzens såpe og lysfabrikk ble startet av Svend Mauritzen. Utvidelsen av virksomheten skjedde etter 1905 da hans sønner overtok ledelsen. Fabrikkbygningen brant ned i 1976.    

1879
Børsen i Kirkegata sto ferdig.

Domkirkens almueskole ble revet og flyttet til Nymansmarken hvor skolehuset ble bygd opp igjen og fikk navnet Johannes skole.

Sjømannshjemmet ble oppført i Øvre Strandgate 92. Sjømannshjemmet ble bygd i sveitserstil av arkitekt Henrik Nissen fra Kristiania. Bygget ble oppført med bidrag fra Stavanger Søemandsforening og bestod opprinnelig av 24 familieleiligheter.

Stavanger Arbeidsskole for Gutter ble opprettet.

1880
Barnelosjen Templarnes haap ble stiftet 16. januar.

Hermetikkfabrikken Jakob Helvig ble etablert i Verksgata 31. (1880-1906).

Stavanger by hadde 30 industrielle bedrifter med en samlet sysselsetting på 488 arbeidere. Rundt 200 av dem arbeidet ved Stavanger Støberi & Dok.

Stavanger var landets nest største skipsfartsby. Byens samlede tonnasje var 160 000 tonn, fordelt på 371 skip over 50 tonn.

1881
Borgervebningen ble oppløst.

Johannes asyl ble opprettet i Skolegaten.

Storms skole ble etablert av premierløytnant Fredrik Storm i Vaisenhusgata 50. Skolens offisielle navn var Stavanger Private Middelskole. Fra 1895 åpnet den for jenter, og fra 1900 fikk den navnet Storms skole. Skolen ble lagt ned når St. Svithun skole startet opp i 1918/19.

1882
Breidablikk ble tatt i bruk.

Byens første fagforening, Haandværkssvendenes Forening ble stiftet.

Lars Hovland Lende ble født.

Jørgen Johan Tandberg (1816-1884) ble biskop i Stavanger.

1883
Alexander L. Kielland skrev romanen Gift.

Christian Bjelland startet med hermetikk. 

C. Houge Thiis ble etablert i Jorenholmen 25. (1883-1937).

D/S Kong Olaf ble levert fra Stavanger Støberi & Dok.

Mariakirken ble revet etter også å ha gjort tjeneste som rådstue og brannstasjon.

Stavanger Theater sitt nybygg ble innviet.

Th. Thormodsen Jr. A/S lampebutikk ble etablert.

1884
Apoteket Hjorten ble åpnet 30. mai i Pedersgata 18. Det var Peder Hals (f. 1841) som fikk bevilling til å åpne byens tredje apotek.

St. Petri menighet ble delt i to og vi fikk St. Johannes menighet, men St. Petri kirke tjente som sognekirke frem til
St. Johannes kirke
sto ferdig i 1909.

Urmaker Nic. Svensen ble etablert.

1885
Jacob Sverdrup Smitt (1835-1889) ble biskop i Stavanger.

Oscar II ble levert fra Stavanger Støberi & Dok.

Stavanger kommunebibliotek ble etablert 1. september i sjømannsskolens bygning som den gang lå på Torget. 

Stavanger hadde 204 gasslykter.

1886
Barneavholdsforeningen Fremad ble stiftet 14. mai.

Theodor Dahl ble født 4. november.

1887
Komponisten Fartein Valen ble født 25. august.

Lars Oftedal kjøpte Lindøy og opprettet Lindøen Oppdragelsesanstalt for Vanartede og Forvillede gutter.

Stavanger Smørfabrik ble etablert.

Stavanger Turistforening blir stiftet.

Urmaker Karl Skjæveland ble etablert.

1888
Grand Hotel åpnet 25. juni som et førsteklasses hotell etter initiativ fra blant andre Stavanger Turistforening.

Madsen & Jespersen var et rederi som ble etablert da skipsfører Hakon Madsen, som på den tiden disponerte dampskipet Franco, gikk i kompaniskap med J. Jespersen. De etablerte seg i Valberggata 5 i Stavanger.

Skomakernes forening ble stiftet.

Stavanger Handelsstands Understøttelsesforening ble stiftet 1. mai.

Stavanger Huslflidsforening ble stiftet.

1889
Et kommunalt slakteanlegg ble bygd på Fiskepiren.

Johan Christian Heuch (1838-1904) ble biskop i Stavanger.

Læsehjemmet i Sandvigå ble opprettet av lærer Lura.

Santhalmissionen ble opprettet.

1890
Smørfabrikken Victoria på Jorenholmen ble etablert av Kornelius Olsen.

Postkontoret flyttet inn i Øvre Holmegate 20.

1891
Stavanger Maskinistskole ble opprettet.
Ved folketellingen dette året hadde Stavanger 23899 innbyggere.

1892
28. mars ble Stavanger Turnhall tatt i bruk.

Dampskipet Sjøgutten ble sjøsatt ved Strømstenens Verft.

1893
M/S Reform ble bygd ved Stavanger Støberi & Dok. Skipet var Norges og verdens første havgående seilskute som hadde installert motor.

Stavanger Aftenblad ble første gang utgitt av Centraltrykkeriets Aktieselskab som ble stiftet 14. mai. Det første styret besto av Lars Oftedal, fabrikkeier Johannes Conradsen og kjøpmann Thorvald Kleiberg.

Stavanger Museum ble ferdig bygd.

1894
Chr. Bjelland & Co AS startet produksjon av sardiner i fabrikk nr. 1 på Skagenkaien. Firmaet vokste hurtig og etablerte fabrikker over hele landet.

Kunstneren Erik Haugland ble født.

St. Svithun katolske menighet ble etablert.

Stavanger Blikkenslagerforening ble stiftet.

Stavanger Fredsforening ble stiftet i november, og Thorstein Bryne ble foreningens første formann.

Stavanger Roklub ble stiftet 9. april.

1895
Stavanger Arbeiderforening ble stiftet.

Stavanger hadde 4528 skolepliktige barn.

Vålandstårnet, slik det fremstår i dag, ble oppført.

1896
Braadlands Hermetikfabrik AS ble etablert i Nedre Strandgate 31 og 33.

Bygningsloven ble innført og satte visse bestemmelser for avstand mellom husene, subsidiert brannvegg.

C. Houge Thiis hermetiske Fabrik ble bygd.

Den første blikkemballasjefabrikken startet opp - Stavanger Blikemballagefabrik AS.

Klesbutikken Joh. Mæhle & Co. AS ble etablert.

Koch Parfymeri ble etablert.

St. Franciskus-Hospitalet ble innviet 13. mars.

Stavanger Stuertskole ble etablert 1. oktober.

Steinkarkaien ble bygd.

1897
1. mai fikk Madla sin egen private telefonsentral.

C. Middelthons murgård sto ferdig på Skansekaien.

Første hurtigbåt gikk mellom Stavanger og Bergen.

Hermetikkfabrikken AS Preserving Cann. Fram ble etablert i Verksgata 31. (1897-1903).

Hillevaag Jodfabrik ble etablert.

Stavanger Brændevinssamlag opphørte 1. januar.

Stavanger Cementvarefabrik ble etablert.

Stavanger Handelsskole begynte sin virksomhet 11. oktober.

Stavanger Løsarbeiderforening ble stiftet.

Stavanger Sanitetsforening ble stiftet.

Stavanger Sykehus ble tatt i bruk i slutten av august på Skjævelandstykket. Byggesummen var 228 000 kroner. I 1900 hadde sykehuset 783 pasienter, og 295 operasjoner ble utført.

Stavanger Traadstiftfabrik ble grunnlagt.

1898
Den første store speilglassrute ble satt inn nederst i Søregata.

Fyrlykten på Gressholmen ble tent.

Hermetikfabrikanternes Forening blir stiftet i Stavanger.

Max Drechsler & Co Lithografiske Kunstanstalt ble etablert. Fra 1900 var navnet Vestlandske Lithografiske Kunstanstalt. Ble nedlagt i 1929.

Stavanger Handels- og Industribank ble opprettet.

Verksgata 53 ble oppført av smedmester Tobias O. Garpestad.

Stavanger i 1898

1899
Avisen 1ste Mai ble stiftet 30. november som et partiorgan for Arbeiderpartiet. Avisen som i dag er kjent som Rogalands Avis hadde tilhold i Verksgata 11 fra 1908 til 1968. De flyttet da til eget nybygg i Hillevågsveien 104.

Alfred Delin Fredriksen startet bakeri i Normannsgata 38. Fredriks har i alle disse år holdt til der. Alfred Delin Fredriksen døde i 1936.

Havannamagasinet ble etablert.

I Martin Egeland Auksjonsforretning i Verksgata 14 ble "idrætslaget Viking" stiftet 10. august. Viking var først med fotball i byen, men de drev vel så mye med friidrett, sykling, boksing, turn og roing. Viking var et elendig fotballag, blant annet spilte de åtte år uten å vinne en eneste kamp.

Kommunalt slakteanlegg ble bygget på Fiskepiren.

Lindøens Opdragelsesanstalt ble kjøpt av Stavanger kommune.

Solvang skole ble tatt i bruk 17. april.

Stavanger Aktiebryggeri ble anlagt i Lervigsveien. Dette ble slått sammen med Tou Bryggeri i 1908. 

Stavanger Jernstøberi ble etablert. Enkelte har hevdet at det var gnistene fra støperiets ovner som var årsaken til at dette området fikk betegnelsen Varmen.

Stavanger Kaiarbeiderforening ble stiftet 14. mai.


2018©Erling Jensen

Til hovedsiden

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com