Tollboden

Foto: Erling Jensen

Tollboden i Stavanger ligger i Skansegata 2, og ble oppført etter tegninger av bergensarkitekten Schak Bull. Byggearbeidet med grunnen startet i november 1904, og murarbeidet tok til i juni 1905 og ble ledet av murmestrene Morten Mortensen fra Stavanger og Ludvig Larsen fra Sola.

En del av bygningen ble tatt i bruk 29. august 1905, men bygningen var ikke helt ferdig før 19. oktober 1907. Det tok altså tre år fra arbeidet startet, til Tollboden sto ferdig for innvielse.
13 hus ble revet på Skansen for å gi plass til bygningen.

Tollboden består av en to og en halv etasjes kontorbygning og en lavere pakkhusbygning. Bygningen er utført i en jugenstilsvariant med rot i et enkelt nyromansk stiluttrykk. Den pussede teglbygningen hviler på en tung steinsokkel hvis materialbruk er videreført i inngangsportalene. Vindusomrammingene er enkelt artikulert med rød tegl, og samme materiale går igjen i den romanske gesimsen.

Tollboden ble tatt av tyskerne like etter at 2. verdenskrig brøt ut, og ble tatt i bruk som kontorer for Hafenkapitän Stavanger og Marinebaudienststelle Stavanger. På toppen av pakkhuset bygde man en signalstasjon med lyskaster som skulle holde kontroll med skip som trafikerte havna. Signalstasjonen på pakkhuset ble flyttet i august 1944 opp på Valbergtårnet


Her ser man "sjøbussene" i kamuflasjemaling under tysk flagg. Disse ble rekvirert tidlig i april og inngikk i Hafenschützflottillie Stavanger. Foto: Ukjent

Fram til 1980-årene ble pakkhuset brukt som frilager og transittlager for Tollvesenet. Mye sild og hermetikk har vært lagret her. I en periode ble huset brukt som lager for et spedisjonsfirma. I 1989 gjennomgikk både hovedhuset og pakkhuset en omfattende rehabilitering for å tilfredsstille tollvesenets krav til moderne lokaler. Etter hvert kom spørsmålet opp om ikke pakkhuset kunne brukes til noe annet enn lagerplass. Det manglet ikke på idéer og muligheter. Alt fra ferskvarehus, selvbetjent vinmonopol, torgaktiviteter og et stort restauranthus ble lansert. Det var den siste idéen som vant gjennom. I dag benyttes det gamle pakkhuset til restaurantdrift av utestedet Hall Toll.

Les også historien om Stavanger Toldbod.

2017©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com